Ski Club

Despite the frigid weather, BASCP students enjoyed skiing at the Nashoba Valley Ski Area.